Влада Републике Српске
English Latinica Ћирилица
НАПРЕДНА ПРЕТРАГА | ПРИЈАВА
Енергетика
Штампа
Пошаљи страницу
Мапа сајта

Електроенергетика

 

 

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ

 • Због природних карактеристика, Република Српска се сврстава у области богатије хидроенергетским потенцијалом;
  • Процијењени хидроенергетски потенцијал водотокова у Републици Срспкој износи око 10.000 GWh годишње, од чега је неискоришћено готово 70%;
  • Хидроенергетски потенцијал инсталисане снаге веће од 10 MW искориштен је око 36%;
  • Хидроенергетски потенцијал инсталисане снаге мање од 10 MW искориштен је око 6.5%;

            

 • Република Српска има довољне резерве угља за изградњу већих капацитета за производњу електричне енергије;
 • Република Српска у постојећим објектима производи око 7000 GWh годишње, од чега у термоелектрана око 70 %;
 • За подмиривање домаћег конзума потребно је око 3500 GWh годишње, док се остатак извози;
 • Управо у тој чињеници лежи значајан инвестициони потенцијал Републике Српске. То су изградња нових термоенергетских објеката у Угљевику и Гацку, изградња хидроелектрана на ријеци Дрини, реализације пројекта „Горњи Хоризонти“, изградња нове термоелектране на руднику угља у Станарима, те изградња низа хидроелектрана средњих и малих снага на притокама ријека Врбас, Босна, Дрина и Неретва.
 • Потенцијал за улагања постоји и у областима других обновљивих извора енергије (биомаса, геотермална вода, вјетар), а интерес Владе Републике Српске је да диверсификује изворе енергије и постане један од лидера у региону у производњи енергије из обновљивих извора.

ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА УЛАГАЊЕ

Најважнији природни ресурси који су данас у употреби за производњу и добијање енергије су:

     - Хидроенергетски потенцијал
Овај потенцијал у РС се процјењује око 3200 MW инсталисане снаге или око 9500 GWh/god. произведене електричне енергије. Од тога је искориштено око 736 MW или око 2400 GWh/god.
     - Угаљ
У РС процијењене билансне резерве угља су око 684 милиона t. Укупне експлоатационе резерве износе око 578 милиона t. Од тога лигнита око 353 милиона t, а мрког угља око 225 милиона t. Угаљ се углавном користи за производњу електричне енергије у термоелектранама, а мањим дијелом у друге сврхе. Инсталисана снага термоелектрана у РС је 900 MW.
     - Биомаса
С обзиром на шумско богатство процјењује се да у РС постоји енергетска вриједност око 46 PJ овог енергента. Садашња потрошња се креће око 16,9 PJ углавном у виду огревног дрвета, а мањим дијелом у облику пелета, брикета, дрвног отпада, шумског и пољопривредног остатка.
     - Вјетар
Теоретски искористив потенцијал вјетра, према Стратегији енергетике РС до 2030. године износи око 640 MW или око 1200 GWh/god. Још увијек овај потенцијал се не користи за производњу електричне енергије, мада су у припремној фази изградње два парка вјетроелектрана предвиђене инсталисане снаге око 100 MW или око 200 GWh/god.
     - Соларна енергија
Соларни потенцијал на простору РС се креће око (1,25-1,55) MWh/m2 годишње сунчеве ирадијације. Кориштење овог потенцијала у РС није довољно развијено из разлога релативно високе цијене. Углавном се користи малим дијелом за производњу електричне енргије. Садашња производња електричне енргије из солара се креће око 4,69 MW инсталисане снаге, или 5,8 GWh/god. За производњу топлотне енергије овај потенцијал се још не користи.
     - Нафта
Процјена је да на подручју посавине постоје процијењене резерве сирове нафте у износу око 50 милиона t и не експллоатише се, него се овај енергент увози и прерађује у Рафинерији Брод и рафинерији уља Модрича. Нафта и деривати нафте су доминантан енергент у финалној потрошњи енергије у РС и учествују са око 500 ktoe.
     - Геотермална енергија
У РС постоји одређена количина овог потенцијала који није никада егзактно процијењен и исти се не користи, изузев појединачних случајева, у топлотне сврхе. Геотермална енергија се користи само у балнеолошке сврхе.

Расположиви додатни материјали за анализу:

 • Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2030. године;
 • Студија могућности кориштења и промоције развоја соларне енергије у БиХ;
 • Студија о процјени потенцијала електричне и топлотне енергије производњом из биомасе у РС;
 • Енергетски биланс Републике Српске.

 

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/PAO/Pages/Splash.aspx

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/PAO/Pages/Tehnicki_propisi_iz_oblasti_elektroenergetike.aspx

 • Закон о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09),
 • Закон о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 8/08, 34/09, 92/09 и 01/11),
 • Закон о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/14),
 • Закон о Акцијском фонду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 28/13),
 • Закон о Фонду за реституцију Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр.ј 56/06 и 39/13),
 • Правилник о методологији процјене трошкова понуде енергетских услуга („Службени гласник Републике Српске“, број 28/14),
 • Правилник о условима које у погледу кадрова и техничке опреме морају да испуњавају привредна друштва и друга правна лица која врше монтажу, ремонт, ревизију и испитивање електроенергетских постројења и инсталација („Службени гласник Републике Српске“, број 37/11),
 • Правилник о условима и начину полагања стручних испита за раднике који раде на руковању и одржавању електроенергетских постројења, инсталација и уређаја који су у функцији производње, преноса и дистрибуције електричне енергије („Службени гласник Републике Српске“, број 98/10),
 • Правилник о енергетском билансу („Службени гласник Републике Српске“, број 102/10),
 • Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ“, бр. 53/88 и 54/88),
 • Правилник о техничким нормативима за изградњу  надземних електроенергетских водова  називног  напона 1kV до 400kV („Службени гласник Републике Српске“, број 7/12),
 • Правилник о техничким нормативама за изградњу нисконапонских надземних водова („Службени гласник Републике Српске“, број 87/11),
 • Правилник о техничким прописима о громобранима („Службени лист СФРЈ“, број 13/68),
 • Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 42/13),
 • Правилник о техничким мјерама за уређаје са свјетлећим цијевима („Службени лист СФРЈ“, број 14/67),
 • Правилник о техничким мјерама за погон и одржавање електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ“, број 19/68),
 • Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од пренапона („Службени лист СФРЈ“, број 7/71 и 44/76),
 • Правилник о техничким нормативима од заштиту од статичког електрицитета („Службени лист СФРЈ“, број 62/73),
 • Правилник о техничким нормативима и условима за пројектовање и извођење електричних постројења у просторијама у којима се ради са експлозивима („Службени лист СФРЈ“, број 17/74),
 • Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V („Службени лист СФРЈ“, број 4/74),
 • Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица („Службени лист СФРЈ“, број 13/78),
 • Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 10 kV за рад под напоном 20 kV („Службени лист СФРЈ“, број 10/79),
 • Правилник о техничким нормативима за електрична постројења и уређаје у рудницима са површинском експлоатацијом минералних сировина („Службени лист СФРЈ“, број 66/87 и 16/92),
 • Правилник о техничким нормативима за електрична постројења, уређаје и инсталације у рудницима са подземном експлоатацијом („Службени лист СФРЈ“, број 21/88 и 90/91),
 • Правилник о заштити на раду при кориштењу електричне струје („Службени лист СРБиХ“, број 34/88).


ЕЛЕКТРОПРЕНОСНА ДЈЕЛАТНОСТ

http://www.reers.ba/node/225

 • Закон о преносу регулатору и оператеру система електричне енергије у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 07/02, 13/03, 76/09 и 1/11),
 • Закон о оснивању компаније за пренос електричне енергије у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 35/04, 76/09 и 20/14),
 • Закон о оснивању независног оператора система за преносни систем у БиХ („Службени гласник БиХ“, број 35/04).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА

http://www.reers.ba/node/196

 • Правилник о тарифној методологији и тарифном поступку за електричну енергију („Службени гласник Републике Српске“, број 96/12),
 • Правилник о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу („Службени гласник Републике Српске“, број 123/08),
 • Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом („Службени гласник Републике Српске“, број 90/12),
 • Правилник о издавању дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број 39/10 и 65/13),
 • Правилник о извјештавању („Службени гласник Републике Српске“, број 64/12),
 • Правилник о повјерљивим информацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 10/07),
 • Правилник о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“, број 70/10).

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/PAO/Pages/Splash.aspx

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/Pages/Obnovljivi_izvori_energije.aspx

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/PAO/Pages/Splash.aspx

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/Pages/Energetska_efikasnost.aspx

 • Закон о енергетској ефикасности ("Службени гласник Републике Српске", број 59/13)
 • Упутство за израду годишњег извјештаја о реализацији акционог плана енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 1/14),
 • Правилник о енергетској класи производа ("Службени гласник Републике Српске", број 69/14),
 • Правилник о методологији процјене трошкова понуде енергетских услуга ("Службени гласник Републике Српске", број 28/14),
 • Упутство о изради годишњег извјештаја о реализацији акционог плана енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 1/14),
 • Оперативни план за побољшање енергетске ефикасности у органима државне управе,
 • Акциони план енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године.

 

Гасна привреда

 

Предвиђени пораст потрошње природног гаса у Републици Српској представља одраз мјера на све нестабилније тржиште нафтних деривата, као и мјера смањења употребе електричне енергије у сектору топлификације. Изградња и развој гасне инфраструктуре на територији Републике Српске има за циљ обезбјеђење сигурног и квалитетног снабдијевања привреде и грађана гасом, технолошки развој домаће производње уз побољшање енергетске ефикасности и заштите животне средине.
Према Стратегији развоја енергетике Републике Српске до 2030. године, процјена нивоа улагања у гасну инфраструктуру Републике Српске износи око 500 милиона евра (изградња магистралног гасовода, изградња дистрибутивних мрежа, те изградња гасних когенерација термоелектрана – топлана).

 

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА

Закони и уредбе

 • Закон о гасу („Службени гласник РС“, број 86/07 и 121/12),
 • Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 49/09),
 • Закон о цјевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника („Службени гласник РС“, број 52/12),
 • Уредба о сигурности снабдијевања и испоруци природног гаса („Службени гласник РС“, број 17/11),
 • Закон о концесијама („Службени гласник РС“ број: 59/13 и 16/18)

Правилници

 • Правилник о утврђивању испуњавања услова за обављање дјелатности на енергетским постројењима, уређајима и посудама под притиском („Службени гласник Републике Српске“, брoj 81/13),
 • Правилник о полагању стручног испита из области гасне технике („Службени гласник Републике Српске“, брoj 96/13),
 • Правилник о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак до 4 barа („Службени гласник Републике Српске“, брoj 115/13),
 • Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котловница („Службени гласник Републике Српске“, број 7/14),
 • Правилник  о техничким нормативима за унутрашње  гасне инсталације („Службени гласник Републике Српске“, број 16/14),
 • Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса („Службени гласник Републике Српске“, број 26/12),
 • Правилник о изградњи станица за снабдјевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива („Службени гласник Републике Српске“, број 26/12),
 • Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности („Службени гласник Републике Српске“, број 26/12),
 • Правилник о техничким нормативима за стабилне посуде под притиском („Службени лист СФРЈ“, број 16/83),
 • Правилник о техничким нормативима за постављање стабилних судова под притиском за течне атмосферске гасове („Службени лист  СФРЈ“, број 39/88),
 • Правилник о техничким нормативима за преглед и испитивање стабилних судова под притиском за течни угљен-диоксид („Службени лист СФРЈ“, број 76/90),
 • Правилник о техничким нормативима за стабилне судове под притиском за течне атмосферске гасове („Службени лист  СФРЈ“, број 9/86),
 • Правилник о техничким нормативима за постављање стабилних судова под притиском за течни угљен-диоксид („Службени лист  СФРЈ“, број 39/90),
 • Правилник о техничким условима и нормативима за безбједан транспорт течних и гасовитих угљоводоника магистралним гасоводима и нафтоводима за међународни транспорт („Службени лист СФРЈ“, број 26/85).

или на линку:

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/PAO/Pages/Tehnicki_propisi_iz_oblasti_nafte_i_gasa.aspx

Правилници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске

 • Правилник o тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса и снабдијевањe природним гасом („Службени гласник РС“, број 51/14),
 • Правилник о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса („Службени гласник РС“, број 51/14),
 • Правилник o методологији за обрачунавање трошкова прикључења на дистрибутивни или транспортни систем природног гаса („Службени гласник РС“, број 51/14),
 • Правилник о извјештавању („Службени гласник РС“, број 64/12),
 • Правилник о издавању дозвола РЕРС („Службени гласник РС“, број 39/10 и 65/13),
 • Правилник о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник РС“, број 70/10),
 • Одлука о Јединственом регулаторном контном плану („Службени гласник РС“, број 39/10).


или на линку:

http://www.reers.ba/taxonomy/term/2