Влада Републике Српске
English Latinica Ћирилица
НАПРЕДНА ПРЕТРАГА | ПРИЈАВА
Енергетика
Штампа
Пошаљи страницу
Мапа сајта

Електроенергетика

 

 

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ

 • Због природних карактеристика, Република Српска се сврстава у области богатије хидроенергетским потенцијалом;
  • Процијењени хидроенергетски потенцијал водотокова у Републици Срспкој износи око 10.000 GWh годишње, од чега је неискоришћено готово 70%;
  • Хидроенергетски потенцијал инсталисане снаге веће од 10 MW искориштен је око 36%;
  • Хидроенергетски потенцијал инсталисане снаге мање од 10 MW искориштен је око 6.5%;

            

 • Република Српска има довољне резерве угља за изградњу већих капацитета за производњу електричне енергије;
 • Република Српска у постојећим објектима производи око 7000 GWh годишње, од чега у термоелектрана око 70 %;
 • За подмиривање домаћег конзума потребно је око 3500 GWh годишње, док се остатак извози;
 • Управо у тој чињеници лежи значајан инвестициони потенцијал Републике Српске. То су изградња нових термоенергетских објеката у Угљевику и Гацку, изградња хидроелектрана на ријеци Дрини, реализације пројекта „Горњи Хоризонти“, изградња нове термоелектране на руднику угља у Станарима, те изградња низа хидроелектрана средњих и малих снага на притокама ријека Врбас, Босна, Дрина и Неретва.
 • Потенцијал за улагања постоји и у областима других обновљивих извора енергије (биомаса, геотермална вода, вјетар), а интерес Владе Републике Српске је да диверсификује изворе енергије и постане један од лидера у региону у производњи енергије из обновљивих извора.

ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА УЛАГАЊЕ

Најважнији природни ресурси који су данас у употреби за производњу и добијање енергије су:

     - Хидроенергетски потенцијал
Овај потенцијал у РС се процјењује око 3200 MW инсталисане снаге или око 9500 GWh/god. произведене електричне енергије. Од тога је искориштено око 736 MW или око 2400 GWh/god.
     - Угаљ
У РС процијењене билансне резерве угља су око 684 милиона t. Укупне експлоатационе резерве износе око 578 милиона t. Од тога лигнита око 353 милиона t, а мрког угља око 225 милиона t. Угаљ се углавном користи за производњу електричне енергије у термоелектранама, а мањим дијелом у друге сврхе. Инсталисана снага термоелектрана у РС је 900 MW.
     - Биомаса
С обзиром на шумско богатство процјењује се да у РС постоји енергетска вриједност око 46 PJ овог енергента. Садашња потрошња се креће око 16,9 PJ углавном у виду огревног дрвета, а мањим дијелом у облику пелета, брикета, дрвног отпада, шумског и пољопривредног остатка.
     - Вјетар
Теоретски искористив потенцијал вјетра, према Стратегији енергетике РС до 2035. године износи око 640 MW или око 1200 GWh/god. Још увијек овај потенцијал се не користи за производњу електричне енергије, мада су у припремној фази изградње два парка вјетроелектрана предвиђене инсталисане снаге око 100 MW или око 200 GWh/god.

Влада Републике Српске је додијелила концесију за изградњу још једног парка вјетрењача инсталисане снаге око 50 МW.

     - Соларна енергија
Соларни потенцијал на простору РС се креће око (1,25-1,55) MWh/m2 годишње сунчеве ирадијације. Кориштење овог потенцијала у РС није довољно развијено из разлога релативно високе цијене. Углавном се користи малим дијелом за производњу електричне енргије. Садашња производња електричне енргије из солара се креће око 4,69 MW инсталисане снаге, или 5,8 GWh/god. За производњу топлотне енергије овај потенцијал се још не користи.
     - Нафта
Процјена је да на подручју посавине постоје процијењене резерве сирове нафте у износу око 50 милиона t и не експллоатише се, него се овај енергент увози и прерађује у Рафинерији Брод и рафинерији уља Модрича. Нафта и деривати нафте су доминантан енергент у финалној потрошњи енергије у РС и учествују са око 500 ktoe.
     - Геотермална енергија
У РС постоји одређена количина овог потенцијала који није никада егзактно процијењен и исти се не користи, изузев појединачних случајева, у топлотне сврхе. Геотермална енергија се користи само у балнеолошке сврхе.

Расположиви додатни материјали за анализу:

 • Стратегија развоја енергетике Републике Српске до 2035. године;
 • Енергетски биланс Републике Српске.

 

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/Pages/Obnovljivi_izvori_energije.aspx

http://www.reers.ba/node/225

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/PAO/Pages/Tehnicki_propisi_iz_oblasti_elektroenergetike.aspx

 • Закон о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09),
 • Закон о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, бр. 8/08, 34/09, 92/09 и 01/11),
 • Правилник о концесионим накнадама и гаранцијама у области електроенергетике, енергената, рударства и геологије („Службени гласник Републике Српске", број 79/18)
 • Правилник о методологији процјене трошкова понуде енергетских услуга („Службени гласник Републике Српске“, број 28/14),
 • Правилник о условима које у погледу кадрова и техничке опреме морају да испуњавају привредна друштва и друга правна лица која врше монтажу, ремонт, ревизију и испитивање електроенергетских постројења и инсталација („Службени гласник Републике Српске“, број 37/11),
 • Правилник о енергетском билансу („Службени гласник Републике Српске“, број 102/10),
 • Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ“, бр. 53/88 и 54/88),
 • Правилник о техничким нормативима за изградњу  надземних електроенергетских водова  називног  напона 1kV до 400kV („Службени гласник Републике Српске“, број 7/12),
 • Правилник о техничким нормативама за изградњу нисконапонских надземних водова („Службени гласник Републике Српске“, број 87/11),
 • Правилник о техничким прописима о громобранима („Службени лист СФРЈ“, број 13/68),
 • Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара („Службени гласник Републике Српске“, број 42/13),
 • Правилник о техничким мјерама за уређаје са свјетлећим цијевима („Службени лист СФРЈ“, број 14/67),
 • Правилник о техничким мјерама за погон и одржавање електроенергетских постројења („Службени лист СФРЈ“, број 19/68),
 • Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од пренапона („Службени лист СФРЈ“, број 7/71 и 44/76),
 • Правилник о техничким нормативима од заштиту од статичког електрицитета („Службени лист СФРЈ“, број 62/73),
 • Правилник о техничким нормативима и условима за пројектовање и извођење електричних постројења у просторијама у којима се ради са експлозивима („Службени лист СФРЈ“, број 17/74),
 • Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V („Службени лист СФРЈ“, број 4/74),
 • Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица („Службени лист СФРЈ“, број 13/78),
 • Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 10 kV за рад под напоном 20 kV („Службени лист СФРЈ“, број 10/79),
 • Правилник о техничким нормативима за електрична постројења и уређаје у рудницима са површинском експлоатацијом минералних сировина („Службени лист СФРЈ“, број 66/87 и 16/92),
 • Правилник о техничким нормативима за електрична постројења, уређаје и инсталације у рудницима са подземном експлоатацијом („Службени лист СФРЈ“, број 21/88 и 90/91),
 • Правилник о заштити на раду при кориштењу електричне струје („Службени лист СРБиХ“, број 34/88).


ЕЛЕКТРОПРЕНОСНА ДЈЕЛАТНОСТ

http://www.reers.ba/node/225

 • Закон о преносу регулатору и оператеру система електричне енергије у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 07/02, 13/03, 76/09 и 1/11),
 • Закон о оснивању компаније за пренос електричне енергије у БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 35/04, 76/09 и 20/14),
 • Закон о оснивању независног оператора система за преносни систем у БиХ („Службени гласник БиХ“, број 35/04).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА

http://www.reers.ba/node/196

 • Правилник о тарифној методологији и тарифном поступку за електричну енергију („Службени гласник Републике Српске“, број 96/12 и 15/15),
 • Правилник о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу („Службени гласник Републике Српске“, број 123/08),
 • Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом („Службени гласник Републике Српске“, број 90/12),
 • Правилник о издавању дозвола („Службени гласник Републике Српске“, број 39/10 и 65/13),
 • Правилник о извјештавању („Службени гласник Републике Српске“, број 64/12),
 • Правилник о повјерљивим информацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 10/07),
 • Правилник о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби („Службени гласник Републике Српске“, број 70/10).

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/PAO/Pages/Splash.aspx

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/Pages/Obnovljivi_izvori_energije.aspx

ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mper/Pages/Energetska_efikasnost.aspx

 • Закон о енергетској ефикасности ("Службени гласник Републике Српске", број 59/13)
 • Упутство за израду годишњег извјештаја о реализацији акционог плана енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 1/14),
 • Правилник о енергетској класи производа ("Службени гласник Републике Српске", број 69/14),
 • Правилник о методологији процјене трошкова понуде енергетских услуга ("Службени гласник Републике Српске", број 28/14),
 • Упутство о изради годишњег извјештаја о реализацији акционог плана енергетске ефикасности јединице локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Српске", број 1/14),
 • Оперативни план за побољшање енергетске ефикасности у органима државне управе,
 • Акциони план енергетске ефикасности Републике Српске до 2018. године.

 

Гасна привреда

 

Имајући у виду трајно опредjељење Републике Српске за спровођење концепта гасификације и дистрибуције природног гаса, неопходно је да гасна политика Републике Српске и даљи развој исте, настави да прати тенденције, кретања и опредjељења региона. Изградња и развој гасне инфраструктуре на територији Републике Српске има за циљ побољшање енергетске стабилности Републике Српске, диверсификацију снабдијевања, увођење новог доступног и конкурентног и еколошки прихватљивог енергента, подизање конкурентности привреде, те развој гасификације насеља и индустрије Републике Српске, повећање економске конкурентности, повећање запослености, макро-економска стабилност.

 

ПОТЕНЦИЈАЛИ ЗА УЛАГАЊЕ

-изградња магистралног гасовода Бијељина-Бања Лука–Нови Град,

-изградња дистрибутивних гасовода у градовима дуж трасе магистралног гасовода

 

ЗАШТО ИНВЕСТИРАТИ

 • Могућност давања концесијеза пројектовање, изградњу, одржавање и експлотацију магистралног и дистрибутивнихгасовода.
 • Побољшање енергетске стабилности РС кроз увођење новог доступног,конкурентног и еколошки прихватљивог енергента(природног гаса), подизање конкурентности привреде.
 • Развој гасификације насеља и индустрије РС; повећање економске конкурентности, повећање запослености, макро-економска стабилност.

ПРАВНА РЕГУЛАТИВА

Закони и уредбе

 • Закон о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09)    
 • Закон о гасу ("Службени гласник Републике Српске", бр. 22/18)
 • Закон о цјевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводиника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Службени гласник Републике Српске", број 52/12)
 • Уредба о сигурности снабдијевања и испоруци природног гаса ("Службени гласник Републике Српске", број 17/11)

Правилници

 • Правилник о опреми под притиском ("Службени гласник Републике Српске", број 37/18)
 • Правилник о прегледима опреме под притиском током вијека употребе ("Службени гласник Републике Српске", број 37/18)
 • Програм утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива за љетну сезону 2018. године ("Службени гласник Републике Српске", број 36/18)
 • Правилник о апаратима који сагоријевају гасовита горива ("Службени гласник Републике Српске", број 13/18)
 • Правилник о једноставним посудама под притиском ("Службени гласник Републике Српске", број 13/18)
 • Правилник о новим топловодним котловима са ложиштем на течна и гасовита горива и захтјеви за степен ефикасности ("Службени гласник Републике Српске", број 26/17)
 • Правилник о техничким нормативима за безбједан транспорт природног гаса магистралним гасоводима и гасоводима за међународни транспорт ("Службени гласник Републике Српске", број 64/16)
 • Правилник о техничким нормативима за пројектовање и изградњу дистрибутивних гасовода од полиетилена радног притиска до10 бара ("Службени гласник Републике Српске", број 58/16)
 • Уредба о врстама, садржају, квалитету и учешћу биогорива у транспорту ("Службени гласник Републике Српске", број 8/16)
 • Правилник о једноставним посудама под притиском ("Службени гласник Републике Српске", бр. 53/15 и 96/16)
 • Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације ("Службени гласник Републике Српске", број 16/14)
 • Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котловница ("Службени гласник Републике Српске", број 7/14)
 • Правилник о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак до 4 бара ("Службени гласник Републике Српске", број 115/13)
 • Правилник о полагању стручног испита из области гасне технике ("Службени гласник Републике Српске", број 96/13)
 • Правилник о утврђивању испуњавања услова за обављање дјелатности на енергетским постројењима, уређајима и посудама под притиском ("Службени гласник Републике Српске", бр. 81/13, 88/14, 78/15 и 93/16)
 • Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса ("Службени гласник Републике Српске", број 26/12)
 • Правилник о изградњи станица за снабдијевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива ("Службени гласник Републике Српске", број 26/12)
 • Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности ("Службени гласник Републике Српске", број 26/12)
 • Уредба о сигурности снабдијевања и испоруци природног гаса ("Службени гласник Републике Српске", број 17/11)
 • Наредба о обавезном атестирању регулатора притиска за течне плинове пропан-бутан ("Службени лист СФРЈ", број 20/86)
 • Правилник о техничким нормативама за постављање котларница на отвореном простору ("Службени лист СФРЈ", број 12/85)
 • Наредба о одређивању гасних апарата за домаћинство који се могу стављати у промет само ако су снабдјевени гарантним листом и техничким упутством и о најмањем трајању гарантног рока и рока обезбијеђеног сервисирања за те апарате ("Службени лист СФРЈ", број 4/81)
 • Правилник о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримиране, течне и под притиском растворене гасове ("Службени лист СФРЈ",бр. 25/80, и 9/86)
 • Правилник о техничким нормативима за пумпе и компресоре ("Службени лист СФРЈ", број 32/74)
 • Правилник о смјештају и држању уља за ложење ("Службени лист СФРЈ", број 45/67)

или на линку:

https://rzsm.org/tehprop/153-mier

Правилници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске

 • Правилник о тарифној методологији и тарифном систему за дистрибуцију природног гаса и снабдијевање природним гасом ("Службени гласник Републике Српске", број 51/14),
 • Правилник о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса ("Службени гласник Републике Српске", број 51/14),
 • Правилник о методологији за обрачунавање трошкова прикључења на дистрибутивни или транспортни систем природног гаса ("Службени гласник Републике Српске", број 51/14),
 • Правилник о извјештавању ("Службени гласник Републике Српске", број 64/12),
 • Правилник о издавању дозвола РЕРС ("Службени гласник Републике Српске", број 39/10 и 65/13),
 • Правилник о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10),
 • Одлука о Јединственом регулаторном контном плану ("Службени гласник Републике Српске", број 39/10).

или на линку:

http://www.reers.ba/lat/node/4989