Vlada Republike Srpske
English Latinica Ћирилица
NAPREDNA PRETRAGA | PRIJAVA
Štampa
Pošalji stranicu
Mapa sajta
Fajlovi
NaslovVeličina u KBPreuzimanje
Zakon o genetički modifikovanim organizmima 97 Download
Zakon o hrani 179 Download
Zakon o lovstvu 373 Download
Zakon o vinu i rakiji 134 Download
Zakon o zaštiti zdravlja bilja 180 Download
Zakon o šumama 337 Download
Izmjene Zakona o veterinarstvu 137 Download
Zakon o PDV sa kasnijim izmjenama i dopunama 634 Download
Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu ENG 782 Download
Zakon o PDV sa kasnijim izmjenama i dopunama ENG 340 Download
Zakon o sadnom materijalu 132 Download
Zakon o sjemenu poljoprivrednog bilja 188 Download
Zakon o privrednim društvima RS ENG 824 Download
Zakon o gasu 283 Download
Zakon o uslovima prodaje akcija preduzeća iz oblasti naftne industrije Republike Srpske 171 Download
Zakon o banjama 321 Download
Zakon o trgovini 612 Download
Zakon o fiskalnim kasama 1556 Download
Zakon o regulisanju cijena 219 Download
Zakon o nafti i derivatima nafte 105 Download
Zakon o zastiti potrosaca u Republici Srpskoj 795 Download
Pravilnik o podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji 560 Download
Zakonom o zdravstvenom osiguranju 1400 Download
Zakon o veterinarstvu u RS 904 Download
Zakon o rudarstvu 176 Download
Zakon o geološkim istraživanjima 265 Download
Zakon o naknadama za korišćenje prirodnih resursa u svrhu proizvodnje električne energije 134 Download
Prilozi uz Uredbu o proizvodnji i potrošnji energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije 330 Download
Zakon o turizmu 339 Download
Zakon o boravisnoj taksi 542 Download
Zakon o javnim skijalistima 455 Download
Zakon o sredstvima za zaštitu bilja RS 296 Download
Zakon o vodama 462 Download
Zakon o energetici 2428 Download
Zakon o električnoj energiji 597 Download
Uredba o proizvodnji i potrošnji energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije 351 Download
Odluka o visini garantovanih otkupnih cijena i premija za električnu energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji 174 Download
Odluka o visini naknade za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i u efikasnoj kogeneraciji 153 Download
Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dobit 3929 Download
Zаkоn о kоncеsiјаmа 661 Download
Zаkоn о pоlјоprivrеdnоm zеmlјištu 828 Download
Uredba o odredjivanju nagrada i naknada notarima 229 Download
Zakon o porezu na nepokretnost 237 Download
Zаkоn о izmјеnаmа i dоpunаmа Zаkоnа о tržištu hаrtiја оd vriјеdnоsti 252 Download
Zаkоn о јеdinstvеnоm rеgistru rаčunа pоslоvnih subјеkаtа 187 Download
Zаkоn о kоmunаlnim tаksаmа 50 Download
Zаkоn о unutrаšnjеm plаtnоm prоmеtu 304 Download
Zаkоn о zаduživаnju, dugu i gаrаnciјаmа RS 194 Download
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti 296 Download
Zakon o koncesijama ENG 152 Download
Zakon o privrednim društvima RS 985 Download
Pravilnik za 2015. godinu 713 Download
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sudskim taksama 1578 Download
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreskom postupku Republike Srpske 336 Download
Zakon o JPP i Zakon o izmjenama Zakona o JPP 127 Download
Zakon o JPP i Zakon o izmjenama Zakona o JPP ENGLESKI 52 Download
Zakon o JPP 75 Download
Obnovljivi izvori energije 1223 Download
Zakon o PDV-u 473 Download
Zakon o carinskoj tarifi BiH 89 Download
Pravilnik o postupku i kriterijumima za finansijsku podršku projektima razvoja tehnologije 104 Download
Pravilnik o postupku i kriterijumima za finansijsku podršku inovatorstva 195 Download
Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda 424 Download
Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju 508 Download
Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju 487 Download
Zakon o obrazovanju odraslih 126 Download
Zakon o razvoju malih i srednjih preduzeća 394 Download
Zakon o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima 359 Download
Odluka o gradskim administrativnim taksama 141 Download
Pravilnik o vršenju tehničkog pregleda objekata 198 Download
Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH 894 Download
Zakon o akcizama BiH 805 Download
Zakon o energetskoj efikasnosti 226 Download
Pravilnik o podsticajima za razvoj poljoprivrede 2014 573 Download
Zakon o cjevovodnom transportu tečnih gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribuciji gasovitih ugljovodonika 60 Download
Zakon o zastiti na radu 188 Download
Zakon o administrativnim taksama 289 Download
Zakon o zaposljavanju stranaca i lica bez drzavljanstva 188 Download
Zakon o obnovljivim izvorima energije 391 Download
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju 463 Download
Zakon o ugostiteljstvu 656 Download
Zakon o Akcijskom fondu RS 46 Download
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge 288 Download
Zakon o mineralnim đubrivima 93 Download
Uredba o naknadama za obavljanje usluga APIFa 184 Download
Zakon o Fondu za restituciju RS 96 Download
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu 680 Download
Zakon o posebnom doprinosu za solidarnost 150 Download
Pravilnik o sadržaju i obliku zahtjeva za registraciju preduzetnika 195 Download
Zakon o klasifikaciji djelatnosti 129 Download
Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku obavljanja usluga APIFa 274 Download
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja centralnog registra preduzetnika 131 Download
Zakon o izmjenama Zakona o elektronskom potpisu 253 Download
Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima u pogledu poslovnog prostora, opreme, uređaja i potrebne stručne spreme za obavlјanje trgovinske djelatnosti 472 Download
Uputstvo o obliku i sadržaju izjave o ispunjenosti uslova za obavlјanje trgovinske djelatnosti 142 Download
Pravilnik o minimalno-tehničkim uslovima za obavlјanje turističke djelatnosti 180 Download
Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju 358 Download
Zakon o računovodstvu i reviziji 252 Download
Zakon o politici DSU BiH - precisceni tekst 386 Download
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku realizacije projekata JPP u RS Sl gl 62 12 337 Download
Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе 63/11 365 Download
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku realizacije projekata JPP u RS Sl gl 62 12 ENG 21 Download
Zakon o politici DSU BiH - precisceni tekst ENG 218 Download
Uredba program podrske zaposljavanju 212 Download
Uredba program podrske zaposljavanju ENG 28 Download
Prаvilnik о pоstupku dаvаnjа u zаkup pоlјоprivrеdnоg zеmlјištа u svојini Rеpublikе Srpskе 1185 Download
Zakon o carinskoj politici BiH 58_15 1481 Download
215 Download
218 Download
Zakon o odgodjenom placanju poreskog duga 163 Download
135 Download
Zakon o strancima BiH 591 Download
235 Download
Zakon o posebnim nacinima izmirenja poreskog duga 344 Download
Zakon o porezu na dobit 94_15 i 1_17 398 Download
Zakon o porezu na dohodak 60_15 i 66_18 439 Download
Zakon o strancima BiH 464 Download
Zakon o radu 1_16 i 66_18 843 Download
Urеdbа pоdsticајi zа invеsticiје i zаpоšlјаvаnjе 465 Download
Zakon o visokom obrazovanju 560 Download
Zakon o donacijama u javnom sektoru ENG 167 Download
Zakon o zaštiti životne sredine 333 Download
Uredba Podrška zapošlјavanju 2015 291 Download
Uredba o preduzetničkim djelatnostima 2015 251 Download
Zakon o uređenju prostora i građenju 520 Download
Zakon o stočarstvu 232 Download
Uredba podrška zapošljavanju 235 Download
Zakkon o stranim ulaganjima 229 Download
Zakon o stranim ulaganjima ENG 449 Download
Zakon o doprinosima 1734 Download
Pravilnik o podsticajima za 2017. godinu 1204 Download
Zakon o zvanjima završetkom visokog obrazovanja 1677 Download
Zakon o studentskom standardu 1650 Download
Zakon o studentskom organizovanju 2416 Download
Zakon o stvarnim pravima 654 Download
Zakon o privrednim društvima, neslužbeni konsolidirani tekst ENG 2682 Download
Ostala relevantna legislativa 21818 Download
Odluka o sprovodjenju procjene uticaja propisa u postupku izrade propisa ENG 171 Download
Zakon o zdravstvenoj zaštiti 326 Download
Pravilnik aktivne politike zaposljavanja 166 Download
Pravilnik aktivne politike zaposljavanja ENG 215 Download
Pravilnik o vođenju donacija 244 Download
Uredba o registru odobrenja u privredi ENG 143 Download
Odluka o sprovodjenju procjene uticaja propisa u postupku izrade propisa 234 Download
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj 452 Download
Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Republici Srpskoj ENG 817 Download
Zakon o donacijama u javnom sektoru 59 Download
Uredba o registru odobrenja u privredi 82 Download
Zakon o slobodnim zonama ENG 33 Download
Zakon o bankama 913 Download
Zakon o bankama ENG 3267 Download
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo 162 Download
Zakon o slobodnim zonama 69 Download
Pravilnik o vođenju donacija ENG 49 Download