Влада Републике Српске
English Latinica Ћирилица
НАПРЕДНА ПРЕТРАГА | ПРИЈАВА
Енергетика
Штампа
Пошаљи страницу
Мапа сајта

Инвестициони подстицаји у Републици Српској у 2011. години (фискални и нефискални*)

 

 

Листа инвестиционих подстицаја по институцијама Владе Републике Српске које их додјељују (листа креирана у сарадњи са Међународном финансијском корпорацијом)

 

Завод за запошљавање Републике Српске


Министарство науке и технологије Републике Српске


Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске


Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске


Министарство трговине и туризма Републике Српске


Министарство финансија Републике Српске


Инвестиционо-развојна банка Републике Српске


Гендер центар владе Републике Српске


Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске

 

 

 

 

 

 

Завод за запошљавање Републике Српске

 • Субвенције за самозапошљавање и запошљавање код послодаваца лица из утврђене циљне групе (Влада Републике Српске путем кредита Свјетске банке и сопственим учешћем кроз Завод за запошљавање Републике Српске и Јединицу за координацију пројеката Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске)
 • Субвенције за обуку, доквалификацију и преквалификацију и побољшање мобилности радне снаге (Влада Републике Српске путем кредита Свјетске банке и сопственим учешћем кроз Завод за запошљавање Републике Српске и Јединицу за координацију пројеката Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске)
 • Субвенције за запошљавање приправника са средњом стручном спремом (из средства Развојног програма Уједињених нација УНДП)
 • Субвенције за запошљавање приправника са високом и вишом стручном спремом (Ово укључује прије свега пројекат запошљавања високообразованих приправника, под називом Први посао. Кроз овај пројекат, плате приправника су 70% финансиране од стране Владе Републике Српске, а 30% од стране послодаваца. Пројекат Први посао се реализује на годишњој основи и за сваку годину се прави нови програм)

Повратак на врх странице

 

Министарство науке и технологије Републике Српске

 • Суфинансирање програма истраживања у области технолошког развоја, трансфера знања и технологија и подстицања примјене резултата научно-истраживачког рада

(Овај програм/мјера се односи на финансијску подршку пројектима развоја нових или унапређења постојећих технологије, развоја сопствене  или набавке савремене опреме, те учешћа/организације стручних скупова о развоју технологија у земљи/иностранству)

 • Подстицање проналазаштва, иновација и заштите интелектуалног власништва

(Овај програм/мјера се односи на финансијску подршку иноваторима и органитацијама иноватора)

 • Подршка организацијама за инфраструктурну подршку развоја технологија

(Овај програм/мјера се односи на финансијску подршку организацијама за инфраструктурну подршку развоја технологија, као што су пословно-технолошки инкубатори и центри за трансфер технологија)

 • Програм основних, примијењених и развојних истраживања

(Овај програм/мјера се односи на финансијску подршку научно-истраживачким пројектима из области основних, примјењених и развојних истраживања на задату тему или слободну тему по избору пројектног тима)

 • Програм обезбјеђивања и одржавање научноистраживачке опреме и простора за научноистраживачки рад

(Овај програм/мјера се односи на финансијску подршку за набавку  научноистраживачке опреме  и опремање простора за научноистраживачки рад.)дјелатност)

Повратак на врх странице

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске

 • Премија за приплодну стоку
 • Подршка развоју тржишне производње млијека
 • Премија за производњу меса
 • Подршка пчеларској производњи
 • Мјере за заштиту здравља животиња
 • Остале обавезе - односе се на утврђене обавезе за мјере подршке сточарској производњи прописане Правилником
 • Премија за произведено и продато воће и поврће
 • Подршка по јединици сјетвене површине/регрес - Подстицајна средства за регресирање вјештачког ђубрива
 • Премија за сјеменски материјал
 • Премија за садни материјал
 • Премија за индустријско биље
 • Мјере за заштиту здравља биљака
 • Премија за пшеницу
 • Премија за дуван
 • Остале обавезе - односе се на утврђене обавезе за мјере подршке биљној производњи прописане Правилником у 2010
 • Инвестиције у пољопривредну механизацију
 • Инвестиције у сточарској производњи  (основно стадо, објекти, опрема)
 • Инвестиције у биљној производњи (стакленици, пластеници, вишегодишњи засади и опрема и органска биљна производња)
 • Унапређење пољопривредног земљишта  (одводњавање, наводњавање и сл.)
 • Инвестиције у модернизацију постојећих и изградњу нових прерађивачких капацитета
 • Подршка организацији пољопривредних произвођача и прерађивача пољопривредних производа
 • Унапређење људских ресурса
  • Подршка семинарима, савјетовањима, студијским путовањима, радним групама
  • Подршка едукацији и доквалификацији младих на селу и обуци радно способног становништва у руралним подручјима
  • Суфинансирање иновативних програма у сточарској и биљној производњи
 • Очување природе и рационално газдовање природним ресурсима
  • Подршка мјерама правилног одлагања и збрињавања чврстог отпада и заштите природних извора и водотока а у сврху уређења сеоских ђубришта, санирање сеоских депонија смећа, финансирање мјера уклањања отпада животињског и биљног поријекла, суфинансирање програма производње енергије из биљног и животињског отпада, спрјечавање загађења изворишта питке воде и слично, на основу захтјева који подносе Агенцији
 • Суфинансирање противградне заштите и премије осигурања пољопривредне производње
  • Подршка превентивним мјерама ради спрјечавања и ублажавања елементарне непогоде

Повратак на врх странице

 

Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Српске

 • Побољшање услова живота и увођење разноврсности код остваривања прихода у сеоској економији
 • Подстицај за запошљавање незапослених лица у Републици Српској
 • Субвенције за подстицај извоза привредним субјектима који остварују извоз, а погођени су природним непогодама или другим изузетним догађајима

Повратак на врх странице

 

Министарство трговине и туризма Републике Српске

 • Финансијски подстицај за сектор туризма - државна помоћ (бесповратна) мале вриједност

Повратак на врх странице


 

Министарство финансија Републике Српске

 • Члан 11. Закона о порезу на добит прописано је да се за машине и опрему која се амортизује, дозвољава  одбитак за убрзану амортизацију која се обрачунава на слиједећи начин: а) прва година: 40%, б) друга година: 30%, в) трећа година: 30%
 • Члан 12. Закона о порезу на добит прописано је се капитални добици или губици настали у току пореске године могу пребијати, а нето добитак или губитак се додаје или одузима од пореске основице, уколико исти нису укључени у приходе, односно расходе
 • Члан 13. Закона о порезу на добит прописано је да се порески губитак, који представља негативну разлику између прихода и расхода у поступку утврђивања пореске основице,  преноси и надокнађује умањивањем  пореске основице у нередних пет година, а уколико порески обвезник има губитак у више пореских година, порески губитак из раније пореске године надокнађује се прије пореског губитка из новије пореске године
 • Члан 14а. Закона о порезу на добит уводена је олакшица у виду умањења пореске основице за вриједност извршеног улагања у опрему, постројења и непокретности пореског обвезника који врши властиту регистровану производну дјелатност
 • Члан 14б. Закона о порезу на добит прописана је олакшица која се односи на умањење пореске основице приликом обрачуна пореза на добит за износ плаћеног пореза на доходак и доприноса за новозапослене раднике, најмање 30 нових радника у једној пословној години на период од три године од дана запошљавања тих радника
 • Члан 28. став 2. Закона о порезу на добит jе прописано да се порез по одбитку  не плаћа на слиједеће приходе: а)  добит враћена у земљу страног правног лица, која се односи на његово стално мјесто пословања,  под условом да страно правно лице посједује 10% или више акција у страном правном лицу у Републици Српској. Добит враћена у земљу значи преосталу добит правног лица након плаћених пореза; б) приходи у виду камата од дуговних инструмената које издају или гарантују   лица из члана 7. став 1. тачка (в); в)  приходи у облику камата од депозита; г)  приход у облику дивиденди; д)  приход у облику камата или функционалног еквивалента плаћеног на дужничку обавезу између сталног мјеста пословања или пословне јединице својој страној централи, уколико умањење није извршио платилац камате приликом утврђивања своје пореске основице; ђ) приход у облику ауторских права које плати стално мјесто пословања или пословна јединица својој страној централи, уколико умањење није извршио платилац приликом утврђивања своје пореске основице; е) камате по кредитима и зајмовима кориштеним од резидента за улагање у опрему, постројења и непокретности у смислу члана 14а. овог закона
 • Члан 18. Законa о порезу на доходак прописан третман губитка из самосталне дјелатности
 • Члан 9. Закона о порезу на непокретности прописано je које су неопокретности ослобођене од плаћања пореза на непокретности
 • Члан 8. став 2. Закона о порезу на непокретности прописано је да, у случају обављања дефицитарне производно-занатске привредне дјелатности, обвезник може бити ослобођен обавезе

Повратак на врх странице

 

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске

 • Кредити за почетне пословне активности ИРБРС
 • Кредити за микробизнис у пољопривреди ИРБРС
 • Кредити за пољопривреду ИРБРС
 • Кредити за предузетнике и предузећа ИРБРС
 • Стамбени кредити
 • Кредити за јединице локалне самоуправе
 • Зајмови за запошљавање демобилисаних бораца
 • Кредити за мала и средња предузећа (МСП) из средстава пројекта ЕАФ ( Пројекат побољшања приступа финансијама за мала и средња предузећа)
 • Кредити за мала и средња предузећа (МСП) из средстава пројекта ЕАФ-додатно финансирање
 • Кредити за мала и средња предузећа (МСП) из средстава Европске инвестиционе банке (EIB)
 • Зајмови за предузећа
 • Кредити за пољопривреду и прерађивачку индустрију
 • Кредити за пољопривреду и индустрију прераде пољопривредних производа
 • Зајмови за здравствене услуге

Повратак на врх странице


 

Гендер центар владе Републике Српске

У сврху имплeмeнтaциje Гeндeр aкциoнoг плaнa БиХ, путeм дoнaтoрских срeдстaвa из ФИГAП прoгрaмa БиХ кроз Агенцију за пружање стручних услуга у пољопривреди

 • Организовање обука крoз кoje су жeне добиле могоћност да стекну и унаприједе своје предузетничке потенцијале
 • Програм усмјерен на оснаживање жена кроз информисање и додјелу подстицајних средстава за развој пословних активности жена на селу кроз различите видове организовања (удружења и задруге)

Повратак на врх странице

 

Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске

 • Финансирања програма, пројеката и студија

Повратак на врх странице

 

 

 

 

 

 

 

Инвeстициoни пoдстицajи мoгу сe дeфинисaти кao „мjeрљивe eкoнoмскe прeднoсти кoje влaдe пружajу кoнкрeтним прeдузeћимa или групaциjaмa прeдузeћa, сa циљeм дa усмjeрe улaгaњa у прeфeрирaнe сeктoрe или рeгиje или дa сe утичe нa кaрaктeр тaквих улaгaњa.“ Oвe пoгoднoсти мoгу бити фискaлнe (кao штo je случaj сa пoрeским изузeћимa) или нeфискaлнe (кao штo су грaнтoви, крeдити или умaњeњa oбaвeзa кao пoдршкa рaзвojу пoслoвних субjeкaтa или jaчaњa кoнкурeнтнoсти).

Фискaлни пoдстицajи - свaкa пoрeскa/цaринскa пoгoднoст сa нaмjeрним циљeм дa сe утичe нa (инвeстициoнo) пoнaшaњe фирми, усмjeрeн нa кoнкрeтнe фирмe, групaциje фирми или сeктoрe.

Нeфискaлни пoдстицajи - свaкa финaнсиjскa или рeгулaтoрнa мjeрa сa нaмjeрним циљeм дa сe утичe нa (инвeстициoнo) пoнaшaњe фирми, усмjeрeнa нa кoнкрeтнe фирмe, групaциje фирми или сeктoрe.

 

 

Повратак на врх странице